• Bezorging in heel Nederland én België
 • Divers en ruim assortiment
 • Perkplanten vers uit onze eigen kwekerij


  Algemene voorwaarden

  Inhoudsopgave: 

  Artikel 1 - Definities 

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

  Artikel 3 - Toepasselijkheid 

  Artikel 4 - Het aanbod 

  Artikel 5 - De overeenkomst 

  Artikel 6 - Herroepingsrecht 

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

  Artikel 9 - De prijs 

  Artikel 10 - Conformiteit en garantie 

  Artikel 11 - Levering en uitvoering 

  Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

  Artikel 13 - Betaling 

  Artikel 14 - Klachtenregeling 

  Artikel 15 - Geschillen 

  Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

  Artikel 1 - Definities 

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn  herroepingsrecht; 
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en  een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
  3. Dag: kalenderdag; 
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten  en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien  van de overeenkomst op afstand; 
  5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt  die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.  8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan  consumenten aanbiedt; 
  6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de  ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,  tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of  meer technieken voor communicatie op afstand; 

  10.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten  van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte  zijn samengekomen. 

  11.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

  John Grootscholten, Handelskwekerij Gebr. Grootscholten VOF 

  Van Buerenlaan 16, Kwintsheul, 2295MB 

  06-51353328 

  [email protected] 

  KvK-nummer: 67626270 

  Btw-identificatienummer: NL8570.98.391

  Artikel 3 - Toepasselijkheid  

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke  tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig  mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
  2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid  en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat  deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of  op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
  3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds  beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
  4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor  het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen  worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
  5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar  de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
  6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze  voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

  Artikel 4 - Het aanbod 

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit  nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
  2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten  en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het  aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van  afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of  diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding  zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
  3. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.  Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte  kleuren van de producten.  
  4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het  bijzonder: 
  • de prijs inclusief belastingen; 
  • de eventuele kosten van verzending; 
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor  nodig zijn; 
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de  ondernemer de prijs garandeert; 
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het  gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een  andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte  

  communicatiemiddel;

  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze  deze voor de consument te raadplegen is; 
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien  gewenst herstellen; 
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan  worden gesloten; 
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze  waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;  en 
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. betreft een mix product, kleuren en soorten kunnen afwijken van de foto. 

  Artikel 5 - De overeenkomst 

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde  voorwaarden. 
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het  aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de  consument de overeenkomst ontbinden. 
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij  voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
  4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan  zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn  voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond  van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden  te verbinden. 
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk  of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
  6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht  kan; 
  7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het  herroepingsrecht; 
  8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
  9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze  gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
  10. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de  eerste levering. 
  11. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende  beschikbaarheid van de betreffende producten.  

  Artikel 6 - Herroepingsrecht 

  Bij levering van producten: 

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder  opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag  na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen  en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. 
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij  zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen 

  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik  maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in  de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de  ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

  1. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit  binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het  kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument  kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het  product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde  zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.  
  2. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt  gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft  teruggezonden, is de koop een feit.  

  Bij levering van diensten: 

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave  van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan  van de overeenkomst. 
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de  ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke  instructies. 

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping  

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van  terugzending voor zijn rekening. 
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig  mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde  dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete  terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die  door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een  andere betaalmethode. 
  3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de  consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product  wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is  verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst. 

  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals  omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de  ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft  vermeld. 
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  
  3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de  consument; 
  4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
  5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
  6. die snel kunnen bederven of verouderen; 
  7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de  ondernemer geen invloed heeft; 
  8. voor losse kranten en tijdschriften; 
  9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling  heeft verbroken. 
  10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
  11. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde  datum of tijdens een bepaalde periode; 
  12. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de  bedenktijd is verstreken;
  13. betreffende weddenschappen en loterijen. 

  Artikel 9 - De prijs 

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen  in btw-tarieven. 
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed  op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  
  5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
  6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag  waarop de prijsverhoging ingaat. 
  7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en  zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet  verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

  Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 

  1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,  de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of  bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande  wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer  er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke  rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de  ondernemer kan doen gelden. 
  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de  ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in  de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 
  4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De  ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de  producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen  ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 
  5. De garantie geldt niet indien: 
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door  derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of  anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van  de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; 
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de  overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de  toegepaste materialen.  

  Artikel 11 - Levering en uitvoering 

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen  en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot  verlening van diensten. 
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij  consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,  ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 

  De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De  consument heeft geen recht op een schadevergoeding.  

  1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen  rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op  schadevergoeding. 
  2. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de  consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,  terugbetalen. 
  3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen  om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en  begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende  

  artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

  1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het  moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer  bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

  Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

  Opzegging 

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een  opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde  tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in  een bepaalde periode; 
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft  bedongen. 

  Verlenging 

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren  van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden  verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die  strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend  worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn  van ten hoogste één maand. 
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren  van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de  consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een  opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,  maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en  tijdschriften. 
  4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,  nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet  stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur 
  5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de  overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur  verzetten. 

  Artikel 13 - Betaling

  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde  bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld  in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze  termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens  onverwijld aan de ondernemer te melden. 
  3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in  rekening te brengen. 

  Artikel 14 - Klachtenregeling 

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt  de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk  omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft  geconstateerd. 
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf  de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd  vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht  van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan  verwachten. 
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is  voor de geschillenregeling. 
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de  webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg  opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur  (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend  lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een  oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten  behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke  geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument  stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees  ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk  anders aangeeft. 
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar  keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

  Artikel 15 - Geschillen 

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de  consument woonachtig is in het buitenland. 
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

  Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele  van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze  door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »